نخ دندان بزرگسالان

بزرگسالان Floss Pick به طور عمده بین دو دندان تمیز می شود. مسواک هر چقدر هم خوب باشد ، این قسمت تمیز نمی شود. با گذشت زمان ، غذای بیشتری باقی می ماند که به تدریج باعث پوسیدگی دندان و بزرگتر شدن آن می شود. حفره شد.

بزرگسالان Floss Pick فاصله بین دندان ها را افزایش نمی دهد. دو دندان طبیعی مستقل از یکدیگر هستند. اگرچه این دو دندان فقط به هم بستگی دارند ، اما از آنجا که هر دندان دارای یک درجه حرکت فیزیولوژیکی است ، انتخاب نخ دندان بزرگسالان می تواند به راحتی عبور کند!