کاربرد محصول

مراقبت از دهان ، فاصله دندانها تمیز است.